Pedagogía

-Què és una Llar d'Infants.
-Qui som
-Equip de Mestres
-Línea Pedagògica
-Blocs Didàctics
-Objectius del Niuet
 

Què és una Llar d'Infants.

És l'escola dels més petits. La llar d'infants és el primer graó del sistema educatiu, un espai on compartim l'educació dels infants amb la família. Acollim nens i nenes des de les 16 setmanes de vida fins els 3 anys.

Entenem l’infant com una persona activa i competent, protagonista del seu aprenentatge. Creiem en un infant amb una disponibilitat natural per explorar el seu entorn. Un infant creador, curiós, que posseeix molts recursos i que té un gran potencial. Amb necessitat d’aprendre, de descobrir i de sentir. L’infant és una persona única i, com a tal, es mereix una atenció acurada i individualitzada, es mereix respecte.

Entenem la llar d’infants com un espai proper, transparent, acollidor, estimulant, familiar, de comunicació, de participació, creatiu, agradable, documentable, lloc de recerca, aprenentatge i reflexió. Un lloc que dóna temps a l'infant per elaborar les seves idees, per assolir i conquerir els seus propis coneixements.

Entenem que la llar d’infants ha de ser un “laboratori” de pedagogia on es presentin propostes amb les que l’infant pugui assajar, mirar, tocar, comprovar, identificar, observar, crear, transformar, inventar, jugar, gaudir, fer hipòtesis, escoltar, comunicar, compartir, contrastar, aprendre, pensar, raonar, tornar a assajar, tornar a refer, ...

A la nostra escola creiem que per educar hem de tenir en compte el desenvolupament global de l'infant. Les funcions sensorials, emocionals, corporals, dels pensaments, del llenguatge, ... apareixen sempre interrelacionades.

Un dels nostres objectius com a equip professional és satisfer les necessitats físiques (salut, alimentació, descans, higiene, protecció, ...), afectives, emocionals, personals, intel·lectuals i socials dels infants.

A la nostra llar d'infants els nens:

-Viuen en un ambient on busquem tots els mitjans per tal que siguin feliços
-Creixen físicament i com a persones en un ambient que els ajuda a ser autònoms
-Conviuen amb altres nens i altres adults diferents als del seu entorn familiar
-Són respectats i estimats com a persones úniques i en formació
-Coneixen el món, guiats per la seva gran curiositat i interès per l'entorn.

En definitiva, s'eduquen. (anar amunt)

Qui som

Som una llar d'infants centrada en el nen i amb esperit de recerca, basem la nostra tasca educativa en els següents punts:

Llar d'Infants catalana
Tot i que es respecta la llengua materna de cadascun dels alumnes, creiem que és convenient iniciar-los, a tots de la mateixa manera, a la nostra llengua per aconseguir la màxima integració a l'entorn social on viuen. Transmetem mitjançant festes populars, tradicions, dites, cançons, ... els costums i l'estima de la terra catalana. El català és la llengua base d'aprenentatge i de comunicació en el nostre centre

Llar d'infants no confessional.
La Llar d'Infants és respectuosa amb totes les religions, tant les de les mestres com les dels alumnes i les seves famílies.

Llar d'infants pluralista
És un centre pluralista, que educa en la diversitat, perquè accepta i respecta famílies de qualsevol procedència, religió, ideologia o nivell econòmic.

Llar d'infants democràtica
Transmetem als alumnes una sèrie de valors bàsics:
· respecte cap els altres i a un mateix
· la cooperació i la comunicació
· el sentit de la llibertat
· estimar el que es fa
· aprendre a escoltar els altres i a expressar les pròpies necessitats
· tolerància vers els altres

Llar d'Infants coeducadora
D'acord amb el principi d'igualtat de drets i no discriminació que inspiren l'activitat educativa d'aquesta Llar d'Infants, l'ensenyament que es proporciona als nens i nenes és igual i es desenvolupa en un marc de coeducació sense reproduir les limitacions que els esquemes socials estableixen.

Llar d'Infants que afavoreix l'educació integral del nen/a
Potenciem que l'Infant des de ben petit experimenti cadascuna de les àrees d'aprenentatge, per tal que creixi harmònicament i en sintonia amb el seu moment evolutiu.

Llar d'Infants oberta a l'entorn.
La Llar d'infants vol estar en contacte amb el seu entorn més immediat:
· Fent sortides (excursions)
· Visitant les escoles dels grans.

Llar d'infants que afavoreix la integració dels infants amb necessitats educatives especials.
Entenem l'educació especial com un conjunt de recursos educatius posats a disposició de tot l'alumnat que, en alguns casos, podrà necessitar-los de forma temporal i, en d'altres, d'una forma permanent. Des d'aquest enfocament el nostre objectiu és fer avançar l'Infant cap a la participació de recursos i situacions educatives normalitzats al màxim, per la qual cosa:
· l'adequació del currículum es fomentarà en l'avaluació continuada per observar les possibilitats de l'Infant per participar en les activitats que es duguin a terme en la classe i del ajuts que necessiti per fer-ho.
· La programació individualitzada es referirà tant com pugui a allò que aprèn i les activitats que realitza la resta del grup. (anar amunt)

Equip de Mestres

-Enriqueta Ortiz Bonet. Títols: Tècnic Superior d'Educació Infantil i Diplomada en L'Especialitat d'Educació Infantil.
-Cristina Martín Villanueva. Títol: Tècnic Superior d'Educació Infantil.
-Psicologa y Psicopedagoga. ( Fa el primer Informe Escolar Psicopedagògic).
-Especialista en Música i Cant.
-Especialista en Dansa.
-Especialista en Anglés.
L'equip sempre en sintonia
 

(anar amunt)

Línea Pedagògica

Des de ben petits els nens i nenes agafen referents i es formen com a persones, la Llar d'infants és un espai educatiu on l'Infant participa, s'educa i aprèn.

Partint de la base que els primers anys de vida de l'Infant són de vital importància, volem posar especial interès en satisfer les seves necessitats bàsiques: higiene, alimentació, afecte, seguretat, confiança... per incidir de manera positiva en el seu aprenentatge i desenvolupament. Les activitats es troben en consonància amb aquest principi, posant especial atenció a la vivencialitat.

Els professionals que hi treballem posem especial èmfasi en tots aquells aspectes psicomotrius, posturals i pedagògics i, ens comprometem a donar un suport específic a aquells infants i famílies que així ho requereixin, per tal de garantir la formació integral del nen/a.

Respectem el moment evolutiu i ens ajustem a les diferents necessitats d'aprenentatge de cada nen/a i grup.

Afavorim l'activitat curiosa, crítica i investigadora i el seu aprenentatge significatiu, que mitjançant la interacció i l'assoliment dels objectius educatius de cicle, l'ajudarà en la seva formació psicosocial i en el seu desenvolupament global.

Potenciem l'aprenentatge dels hàbits per poder afavorir l'autonomia personal, la creació d'una autoimatge positiva i d'aquesta manera la convivència, comptant també amb el suport de la família.

L'educadora és el guia i l'Infant el protagonista. (anar amunt)

BLOCS DIDÀCTICS

POLLETS: BLOCS DIDÀCTICS CURS 2016-17.
-Adaptació.
-Santa Tecla.
-La Classe.
-La Tardor - La Castanyada. La fulla. Els cargols. - Veure vídeo
-El Nadal - El Caga Tió. Veure vídeo
-L’Hivern. Veure vídeo
-El Carnestoltes. Veure vídeo
-La Primavera.
-Els Animals - La Granja.
-La Pasqua. Veure vídeo
-Sant Jordi. Veure vídeo
-El Cos.

 

ORENETES I PIT-ROIG: BLOCS DIDÀCTICS CURS 2016-17.
1º TRIMESTRE
• Adaptació.
• Santa Tecla.
• La Classe.
• La Tardor - La fulla. La Castanyada. El cargol. Veure vídeo
• El Groc.
• El Nadal – El Caga Tió. Veure vídeo
 
2º TRIMESTRE
• L’Hivern. Veure vídeo
• El Blau. Veure vídeo
• El Carnestoltes. Veure vídeo
• La Rodona.
• El dia del Pare.
• La Primavera.
• La Granja.
• La Mona. Veure vídeo
3º TRIMESTRE
• Sant Jordi. Veure vídeo
• El dia de la Mare.
• El Cos.
• El Vermell.
• El Quadrat. (anar amunt)


Objectius del Niuet

Potenciar un ensenyament actiu en el qual es desenvolupi la iniciativa, la creativitat i la descoberta per si mateix.
Afavorir l'experimentació, l'observació, i el respecte per l'entorn.
Afavorir el desenvolupament psicomotriu de l'Infant en l'etapa en la qual es troba, tenint en compte les seves necessitats educatives.
Afavorir el desenvolupament harmònic dels infants i atendre les seves necessitats bàsiques (afecte, higiene i alimentació)
Ajudar l'Infant a desenvolupar l'autonomia personal mitjançant els hàbits.
Proposar situacions de joc per ajudar l'Infant a representar i recordar aspectes de la realitat viscuda i expressar-los mitjançant el joc simbòlic.

Afavorir el desenvolupament de la comunicació per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, verbal, plàstic, musical i matemàtic.
Gaudir de les festes populars per conèixer les - tradicions pròpies de Catalunya.
Promoure un bon hàbit alimentari a partir de les diferents estones dedicades a l'alimentació.
Ajudar els alumnes a integrar tota una sèrie de valors i normes de la Llar amb finalitat que vagin prenent actituds cada vegada més "adaptades" per conviure en societat. (anar amunt)