Les Famílies

Darrere de cada nen/nena hi ha un pare i una mare als quals volem mostrar gratitud per haver volgut compartir amb nosaltres la tasca educativa. Desitgem que tots els familiars se sentin reconeguts i participin cada vegada més en el funcionament de l’escola
Considerem que la família és el primer agent educador del nen/nena, ocupa el primer lloc en l’educació de les seves filles/fills. Per tant, la relació i la comunicació amb les famílies són rellevants en el nostre projecte educatiu. És necessària una relació d’estreta col·laboració basada en el diàleg, la confiança i el respecte mutu.
La família i l’escola som dos sistemes diferents però amb un objectiu en comú: el desenvolupament global i positiu dels nens.
Quan la/el nena/a entra a l’escola és la primera vegada que es produeix una separació amb la família i entra en contacte amb un entorn social amb nous referents i noves experiències. És necessari que la família i l’escola tractem amb coherència la labor educativa per a afavorir el desenvolupament global i harmònic de les nens
Som una escola oberta a les famílies, necessitem transmetre i compartir tot el que fem a l’escola, per la qual cosa creiem que les famílies han d’entrar a participar.
A la nostra escola establim contacte amb les famílies a diferents nivells:
-Entrevista inicial amb cada família per a obtenir dades importants sobre alguns aspectes de la vida i evolució del nen/nena (salut, hàbits, alimentació…)
-Contacte diari en les entrades i sortides.
-Lliurem dos informes escrits i realitzem dues entrevistes amb cada família per a tractar, de manera més reposada, qüestions generals relacionades amb el nen/nena.
-Realitzem una reunió amb el grup de pares i mares el mes de novembre/desembre, després del període d’adaptació i de l’avaluació inicial, amb l’objectiu de presentar als pares la programació del curs.
-Mantenim informades a les famílies mitjançant el contacte directe diari i a través de la nostra APP BYNAPP.
-Pengem informacions que creiem que poden interessar als pares i mares en els panells de l’entrada i en aquesta web.
-Realitzem entrevistes cada vegada que la família o la tutora ho creguin oportú.
-Puntualment, col·laboren en qualsevol activitat o situació (explicar la teva professió, un conte…), a l’aula i amb la tutora.
-En finalitzar el curs les famílies que ho desitgen adquireixen un vídeo amb activitats i vivències realitzades per les/els nenes/nens de P1 i P2.
-Es realitza una sessió de fotos fetes per un professional en l’època de Nadal.

Atenció personalitzada

Les entrades i sortides de les/us nenes/nens, es realitzen directament amb la mestra corresponent per a mantenir una comunicació directa i humana amb l’equip educatiu.
També es duen a terme la reunió de pares anual i entrevistes individuals, si es considera necessari.

Informe psicopedagògic

El Niuet sempre ha considerat l’educació com un procés on la continuïtat educativa és bàsica. Per aquesta raó, en finalitzar el període en la nostra Llar d’Infants, la psicòloga del nostre centre porta a terme entrevistes individuals, per a comentar amb els pares el que serà el primer Informe Escolar del seu fill/filla. Informe que després recomanem lliurar una còpia al següent professional de l’educació que atendrà el seu fill o filla.

Adaptació

L’adaptació representa per al nen/nena un gran esforç ja que els costa acceptar que els pares els deixin en un lloc desconegut i amb altres persones. Per això és important que els pares i l’escola l’ajudem durant aquest període de conflicte mitjançant:

-Visita de les/els nenes/nens a l’escola abans d’iniciar el curs.
-Viure i parlar de l’escola amb il·lusió.
-Assistència continuada de les/els nenes/nens a l’escola encara que en períodes més curts de temps que l’horari normal.
-Entrada gradual dels nens/nenes del mateix grup per a poder acollir millor a cadascun/a en el període d’adaptació.
-Acompanyar a la nena/nen, acomiadar-se d’ella/ell breument i mai d’amagat ni amb presses. La/el nena/nen ha d’entendre que ara se’ls diu adéu, però que més tard els vindran a buscar.
Nota: Durant l’adaptació es poden presentar alguns canvis fisiològics (diarrees, febres, pèrdues d’apetit, et…) però a poc a poc es van normalitzant si som constants amb el nen/a.

Formulari de contacte