Escola Infantil autoritzada per el “Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya” des del 1993. Sent el nostre codi de centre el: 43008997.
Escola regulada per les inspeccions periòdiques del “Departament de Sanitat i Ensenyament” i també membre federat en la Federació Catalana de Llars d’Infants de Catalunya i associada en l’Associació d’Escoles Bressol de la província de Tarragona.

Qui som

LA LLAR DELS ARTS “EL NIUET” va ser fundada l’any 1993.
És una escola centrada en el/la nen/a creatiu/va amb esperit d’evolució i recerca basant així la nostra tasca educativa en més de 25 ANYS D’EXPERIÈNCIA.
Des de ben petits els/les nens/es assimilen referents i es formen com a persones, i a la nostra escola també ens ocupem de les seves petites ànimes creatives, perquè el dia de demà tinguin les eines per a convertir-se en éssers lliures i autònoms amb personalitats individuals i úniques. Per aquesta raó ens agrada recolzar l’aprenentatge des de les Arts com la Dansa, la Música, el Teatre, el Cant, … Aquestes arts estan unides, en essència, als moviments del cos i de l’ànima infantil de cada nen/a. En la Llar de les Arts “El Niuet” ens ocupem de prolongar i desenvolupar els moviments i emocions humanes bàsiques com caminar, córrer, girar, saltar, somriure, plorar… en definitiva: SENTIR! i aprendre a diferenciar-los per a després poder potenciar-los al màxim en un futur.

 

 Línia Pedagògica

Des de molt petits els/les nens/nenes agafen referents i es formen com a persones, l’escola és un espai educatiu on els/les nens/nenes participen, s’eduquen i aprenen.
Partint de la base que els primers anys de vida del nen/a són de vital importància, volem posar especial interès en satisfer les seves necessitats bàsiques: higiene, alimentació, afecte, seguretat, confiança… Per incidir de manera positiva en el seu aprenentatge i desenvolupament les activitats es troben d’acord amb aquest principi, posant especial atenció en la vivència d’aspectes psicomotrius, posturals i pedagògics i ens comprometem a donar un reforç específic a aquells/es nens/nenes i famílies que així ho requereixin, per a poder garantir la formació integral dels/de les nens/ nenes.

Respectem el moment evolutiu i ens ajustem a les diferents necessitats d’aprenentatge de cada nen/a i grup.
Afavorim l’activitat curiosa, crítica i investigadora i l’aprenentatge significatiu que comporta, que mitjançant la interacció e integració dels objectius educatius del cicle, l’ajudarà en la seva formació psicosocial i en el seu desenvolupament global.
Potenciem l’aprenentatge dels hàbits per afavorir l’autonomia personal, la creació d’una autoimatge positiva i d’aquesta manera la convivència, comptant també amb el suport de la família.
L’educadora és la guia i el/la nen/a és el/la protagonista.
És l’escola dels més petits, és el primer graó del sistema educatiu, un espai on compartim la seva educació amb la família. Acollim nenes i nens des de les 16 setmanes de vida fins als 3 anys.

 Tenim en compte que cada nena/o és una persona activa i competent, protagonista del seu aprenentatge, ja que cadascun/a d’ells/es posseeix una disponibilitat natural per a explorar el seu entorn. Nenes i nens curiosos, posseïdors de molts recursos i que disposen d’un gran potencial amb necessitat d’aprendre, de descobrir i de sentir. El/la nen/a és una persona única i, com a tal, es mereix una atenció acurada i individualitzada.
La nostra escola és un espai pròxim, transparent, acollidor, estimulant, familiar, de comunicació, de participació, creatiu, agradable, documentable, lloc de recerca, aprenentatge i reflexió. Un lloc que dóna temps a la nena i al nen per elaborar les seves idees, per assimilar i conquistar els seus propis coneixements.
Entenem que l’escola és un “laboratori” de pedagogia on es presenten propostes amb les quals els/les nens/es puguin provar, mirar, tocar, comprovar, identificar, observar, crear, transformar, inventar, jugar, gaudir, fer hipòtesis, escoltar, comunicar, compartir, contrastar, aprendre, pensar, raonar, tornar a provar… perquè per a educar hem de tenir en compte el desenvolupament global dels/de les nens/nenes, les seves funcions sensorials, emocionals, corporals, mentals, lingüístiques… que apareixen sempre interrelacionades.
A la nostra escola els/les nens/nenes:
– Viuen en un ambient on busquem tots els mitjans perquè siguin feliços.
– Creixen físicament i com a persones en un ambient que els ajuda a ser autònoms.
– Conviuen amb uns altres nens/nenes i uns altres adults diferents als del seu entorn familiar.
– Són respectats i volguts com a persones úniques i en formació.
– Descobreixen el món guiats per la seva gran curiositat i interès per l’entorn.
En definitiva, s’eduquen.

Objectius del Niuet

Potenciar un ensenyament actiu en la qual es desenvolupi la iniciativa, la creativitat i el descobriment per si mateix.
Afavorir l’experimentació, l’observació i el respecte per l’entorn.
Afavorir el desenvolupament psicomotriu en l’etapa en la qual es trobin, tenint en compte les seves necessitats educatives.
Afavorir el desenvolupament harmònic i atendre les seves necessitats bàsiques (afecte, higiene i alimentació).

Ajudar al fet que desenvolupin l’autonomia personal mitjançant els hàbits.
Proposar situacions de joc per a ajudar-los a representar i recordar aspectes de la realitat viscuda i expressar-los mitjançant el joc simbòlic.
Afavorir el desenvolupament de la comunicació a través dels diferents llenguatges: corporal, verbal, plàstic, musical i matemàtic.
Gaudir de les festes populars per a conèixer les tradicions pròpies de Catalunya.
Promoure un bon hàbit alimentari a partir dels diferents moments dedicats a l’alimentació.
Ajudar-los a integrar tota una sèrie de valors i normes de l’escola amb la finalitat que vagin adoptant actituds cada vegada més «adaptades» per a conviure en societat.

Escola oberta a l'entorn

Estem en contacte amb l’entorn més immediat:
• Fent sortides (excursions)
• Visitant els col·legis dels grans.
• Contactant directament amb la natura gràcies al ric espai exterior del qual disposem (pati assolellat, ampli i amb hort propi)

Escola que afavoreix la integració de les nenes i nens amb necessitats educatives especials

Entenem l’educació especial com un conjunt de recursos educatius posats a la disposició de tot alumne/a que, en alguns casos, pogués necessitar-los de manera temporal i, en uns altres, de manera permanent. Des d’aquest enfocament el nostre objectiu és ajudar a avançar a la nena o al nen cap a la participació de recursos i situacions educatives normalitzades al màxim, per la qual cosa:
• L’adequació del currículum es fundarà en l’avaluació continuada per a observar les possibilitats de cadascú/na per a participar en les activitats que es
duguin a terme a la classe i de les ajudes que necessiti per a fer-les.
• La programació individualitzada s’adaptarà tant com es pugui a allò que s’aprèn i a les activitats de la resta del grup

Escola democràtica

Transmetem als/les alumnes una sèrie de valors bàsics:
• Respecte cap als altres, cap a un mateix i cap a l’entorn.
• La cooperació i la comunicació.
• El sentit de la llibertat.
• Valorar el que es fa.
• Aprendre a escoltar als altres i a expressar les pròpies necessitats.
• Tolerància cap als altres

Escola no confessional

La nostra escola és respectuosa amb totes les religions, tant les de les mestres com les dels alumnes i les seves famílies

Escola catalana

La llengua vehicular de l’escola és el català, encara que respectem la llengua materna de cada nen/a.
Treballem les festes populars, tradicions, contes, cançons, costums… i l’afecte cap a la terra catalana

Escola coeducadora

D’acord amb el principi d’igualtat de drets i de no discriminació que inspiren l’activitat educativa d’aquesta escola, els ensenyaments que es proporcionen a les nenes i els nens és igual i es desenvolupa en un marc de coeducació sense reproduir les limitacions que els esquemes socials estableixen

Escola pluralista

Eduquem en la diversitat, perquè acceptem i respectem a les famílies de qualsevol procedència, religió, ideologia o nivell econòmic

Escola que afavoreix l'educació integral dels/de les nens/nenes

Potenciem als alumnes perquè experimentin cadascuna de les àrees d’aprenentatge i creixin harmònicament i en sintonia amb el seu moment evolutiu

Formulari de contacte